POLCOTEX Sp. z o.o. z siedzibą główną w Warszawie istnieje od 34 lat.
Jest jednym z największych w Polsce eksporterów odzieży
do krajów Unii Europejskiej.

1. Podstawy prawne (wybrane zagadnienia):

 • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23.04.1964 r.
  (tekst jednolity Dz. U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami)
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.
  (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 361 z późn. zmianami)
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r.
  (tekst jednolity Dz. U. 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zmianami)
 • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
  (tekst jednolity Dz. U. 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zmianami)
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
  (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami)

2. Słownik pojęć:

 • Dostawca – wybrany przez Korzystającego podmiot gospodarczy (importer lub producent) sprzedający i dostarczający przedmiot leasingu, zwany również Zbywcą zgodnie z kodeksem cywilnym
 • Finansujący – Strona Umowy leasingu, firma leasingowa (Leasingodawca)
 • Hipotetyczna wartość netto – minimalna wartość końcowa, za którą, zgodnie z ustawami podatkowymi, dotychczasowy Korzystający może wykupić przedmiot leasingu. Wartość ta obliczana jest jako wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3
 • Kaucja gwarancyjna – element zabezpieczenia Umowy leasingu stosowany przez Finansującego w celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielonym finansowaniem. Najczęściej na pokrycie Wartości końcowej
 • Korzystający – Strona Umowy leasingu, podmiot użytkujący Przedmiot leasingu (Leasingobiorca)
 • Leasing bezpośredni – rodzaj leasingu, gdzie producent/importer (Zbywca Przedmiotu Leasingu) jest jednocześnie Finansującym i zawiera umowę bezpośrednio z Korzystającym, tzw. Leasing producencki
 • Leasing finansowy – rodzaj leasingu, gdzie odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu dokonuje Korzystający. Poza amortyzacją tylko część Raty leasingowej, tzw. część finansowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego
 • Leasing konsumencki – rodzaj leasingu, w której Korzystającym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (nie posiadająca osobowości prawnej)
 • Leasing nieruchomości – rodzaj leasingu, w którym Przedmiotem leasingu są nieruchomości użytkowe o przeznaczeniu komercyjnym
 • Leasing operacyjny – rodzaj leasingu, gdzie odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu dokonuje Finansujący, Rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego z ograniczeniem dla samochodów osobowych
 • Leasing pośredni – rodzaj leasingu, gdzie w transakcji oprócz Zbywcy Przedmiotu leasingu uczestniczy jeszcze wyspecjalizowana firma leasingowa jako Finansujący
 • Leasing ruchomości – rodzaj leasingu, gdzie przedmiotem leasingu są podlegające amortyzacji wszelkiego rodzaju ruchomości, w tym m.in.: pojazdy (osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy/naczepy, autobusy i inne), maszyny i urządzenia (sprzęt budowlany, maszyny rolnicze, poligraficzne, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali, maszyny dla przemysłu spożywczego, sprzęt medyczny, kosmetyczny, gastronomiczny, wózki widłowe i inne), IT (osprzęt, oprogramowanie), pozostałe środki transportu (powietrzne, wodne, kolejowe) oraz inne ruchomości
 • Normatywny okres amortyzacji – okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej, przy zastosowaniu stawek z wykazu stawek amortyzacyjnych, w którym następuje całkowite umorzenie środka trwałego. Np. dla samochodów osobowych dla których ustawodawca ustalił stawkę amortyzacji 20%, normatywny okres amortyzacji to 5 lat. W związku z czym minimalny okres Leasingu operacyjnego samochodu osobowego wynosi 2 lata (40% * 5 lat)
 • Okres leasingu – czas trwania Umowy leasingu
 • Okres rozliczeniowy – okres, za jaki Korzystający zobowiązany jest do płacenia każdorazowej Raty leasingu (poza pierwszą i ostatnią, dla których okres używania może być dłuższy lub krótszy), ustalony w Umowie. Najczęściej wyróżniamy miesięczne i kwartalne okresy rozliczeniowe
 • Opłata manipulacyjna – opłata z tytułu przygotowania Umowy leasingu. Zwana też opłatą administracyjną
 • Opłata wstępna – opłata wnoszona przez Korzystającego na rzecz Finansującego przy zawieraniu umowy leasingu, warunkująca zakup przedmiotu leasingu przez Finansującego. Stanowi ona część spłaty wartości przedmiotu leasingu. Zwana jest również czynszem inicjalnym, udziałem własnym
 • Ostateczny termin odbioru przedmiotu leasingu – termin w którym Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot leasingu, a Finansujący dotrzymać warunki leasingu opisane w Umowie leasingu. Okres dostępności środków z tytułu przyznanego leasingu (podpisanej Umowy leasingu)
 • Protokół zdawczo-odbiorczy – dokument potwierdzający wydanie Przedmiotu leasingu przez Finansującego lub Dostawcę i przyjęcie Przedmiotu leasingu do używania i pobierania pożytków przez Korzystającego
 • Przedmiot leasingu – środki trwałe podlegające amortyzacji (ruchomości i nieruchomości) lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty będące przedmiotem finansowania w Umowie leasingu
 • Raty leasingu – okresowe opłaty leasingowe lub Czynsze leasingowe określone w Umowie leasingu lub Harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do Umowy leasingu. Stanowią zobowiązanie Korzystającego wnoszone w odpowiednich Okresach rozliczeniowych z tytułu używania Przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy. Ich wartość wyrażona jest zazwyczaj w kwocie lub procentowo (w stosunku do Wartości początkowej przedmiotu leasingu)
 • Suma opłat – suma wszystkich opłat leasingowych określonych w Umowie leasingu w Okresie leasingu wyrażona w kwocie lub w procencie jako iloraz sumy wszystkich opłat leasingowych i Wartości początkowej przedmiotu leasingu. Równa jest sumie Opłaty manipulacyjnej, Opłaty wstępnej, wszystkich Rat leasingu, Wartości końcowej, (czasami także kosztów ubezpieczenia, rejestracji itp.)
 • Tabela Prowizji i Opłat – zbiór pozostałych opłat Finansującego nie określonych w Umowie leasingu, a mających zastosowanie w trakcie Okresu leasingu np. opłata za aneks do umowy itp., wezwanie do zapłaty
 • Ubezpieczenie CPI – ang. Creditor Protection Insurance, ubezpieczenie spłaty leasingu gwarantuje ciągłość spłat zobowiązań finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych ze zdrowiem i życiem Korzystającego, uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z Umowy leasingu
 • Ubezpieczenie GAP – ang. Guaranteed Asset Protection, ubezpieczenie straty finansowej, które chroni nabywcę pojazdu przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu wskutek kradzieży
 • Umowa leasingu – Umowa w wyniku której Finansujący zakupuje od Zbywcy wskazany przez Korzystającego przedmiot leasingu i oddaje go w użytkowanie Korzystającemu na określony czas za z góry określone wynagrodzenie
 • Waluta leasingu – waluta w jakiej płatne są wszelkie opłaty leasingowe
 • Wartość końcowa – ustalona wartość rezydualna (ang. Residual Value) przedmiotu leasingu za jaką Korzystający może lub jest zobowiązany odkupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu
 • Wartość początkowa – ustalona w umowie bazowa wartość przedmiotu leasingu, najczęściej odpowiadająca wartości netto ceny zakupu przedmiotu leasingu przez Finansującego, jeśli cena zakupu wynegocjowana została przez Korzystającego ze Zbywcą
 • Zbywca – wskazany przez Korzystającego podmiot, od którego Finansujący nabędzie przedmiot leasingu. Zwany również Dostawcą